مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر الف

مرکز الف فعالیت خود در زمینه های هنری را در سال 1399 در تبریز آغاز نموده است.

راهبردهای کلان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 • تاکید بر تقسیم کار ملی در حوزه­های مهارتی آموزش عالی و تبیین نقش دانشگاه جامع علمی  کاربردی به­ عنوان یکی از مهمترین عوامل سهیم و موثر در ایجاد اشتغال و تامین نیروی انسانی میانی کشور
 • توسعه ساز و کارهای ارزیابی مستمر قابلیت­های دانشگاه با همکاری بخش­های(دستگاههای اجرایی و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی) : صنعت، خدمات ، کشاورزی ، فرهنگ وهنر با تاکید بر کارایی بیرونی  و اثربخشی
 • بسط سازوکارهای بهره ­برداری از ظرفیت­های نیروی انسانی تکنولوژیست، صنعتگر و کارآفرین بخش­های : صنعت، خدمات ، کشاورزی ، فرهنگ وهنر به عنوان مدرس به­ ویژه در حوزه های عملی و مهارتی
 • هدایت اجرای برنامه­ های درسی به سمت میدانی با مشارکت بخش­های صنعت، خدمات ، کشاورزی، فرهنگ وهنر
 • توسعه مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی با بخش غیردولتی و دولتی در طراحی و تدوین برنامه­ های درسی و آموزشی و اجرای آموزش
 • توسعه فضای آموزش­های شایستگی محور و شغل­ مدار و متناسب با نیازهای شاغلین و جویندگان کار
 • حمایت از محققان، مدرسان  و دانشجویان در تولید و انتقال فناوری و انجام پژوهش­های کاربردی و توسعه­ای در حوزه­ های مرتبط با مزیت­های دانشگاه  جامع علمی کاربردی
 • توجه به خودکفایی دانشگاه  جامع علمی کاربردی در برخورداری از نیروی انسانی با کیفیت متناسب با ماموریت­ گرایی حرفه­ای
 • تاکید بر بومی گزینی و تربیت برای بوم در دانشگاه جامع علمی کاربردی
 •  زمینه سازی برای جلب سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در توسعه آموزش­های علمی کاربردی
 •  ایجاد سازوکارهای استانداردسازی توسعه دانشگاه و نحوه پذیرش دانشجو معطوف به غنی ­سازی برنامه ها و تجمیع دوره ها و ایجاد رشته­ های جدید و فناور ­محور
 •  تفویض اختیار بیشتر به واحدهای استانی دانشگاه مطابق با چارچوب­های مصوب هیات امناء
 •  تنوع بخشی به ساز و کارهای توسعه ناظر بر مولفه های اساسی در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (نسل سوم)
 •  توسعه گفتمان و دانش دیپلماسی مهارتی با تاکید بر تدوین برنامه ها و فرایندهای بین المللی سازی دانشگاه